Home Aikidoka

Aikidoka

Koretoshi Maruyama

Tsutomu Chida

Gaku Homma

Toshikazu Ichimura

Morito Suganuma

Robert Nadeau

Yoshimitsu Yamada

William Gleason

Yasuhisa Shioda

Mitsuteru Ueshiba