Toshikazu Ichimura

Gaku Homma

Tsutomu Chida

Moriteru Ueshiba

Mitsuteru Ueshiba

Mitsugi Saotome

Jacques Payet

Koretoshi Maruyama

Katsuaki Asai

Hiroshi Isoyama