Yasuhisa Shioda

William Gleason

Yoshimitsu Yamada

Robert Nadeau

Morito Suganuma

Toshikazu Ichimura

Gaku Homma

Tsutomu Chida

Moriteru Ueshiba

Mitsuteru Ueshiba